Èestitika i potpora premijerki Jadranki Kosor

Predsjednik SU-a Lazar Grujiæ uputio je èestitku i potporu premijerki Jadranki Kosor.

 

 

 

Vlada Republike Hrvatske

Predsjednica

n/r gða. Jadranka Kosor

 

 

 

 

Poštovana,

 

U osobno ime, te u ime vodstva i èlanstva Stranke umirovljenika, upuæujem Vam najiskrenije èestitke za mudro voðenje cijelog procesa koji je rezultirao donošenjem Saborske odluke o davanju suglasnosti na sporazum o arbitraži i izjavi o neprejudiciranju.

 

Hrvatska je umorna od raznih «dobroèinitelja» koji se ispraznom retorikom toliko brinu o interesima Hrvatske da tek na iznimno važnim odlukama za buduænost svih graðana koriste Sabornicu, a time i medijski prostor kako bi politikantskim i krajnje neodgovornim i za sve graðane i njihovu buduænost štetnim ponašanjem, pokušali za sebe ili svoju politièku opciju priskrbiti poneki jeftini politièki poen. Nemojte im dozvoliti da graðani  odnosno Hrvatska budu njihovi taoci.

 

Na putu ka približavanju Europi danas i ulaska u EU sutra imate našu punu i iskrenu potporu, stoga  bi žarko željeli da tako hrabro i odluèno kako ste zapoèeli nastavite i dalje sa rješavanjem preostalih zadataka koji nas dijele od Europe.

 

Budite uvjereni da æe graðani Hrvatske to znati ispravno valorizirati.

 

U Zagrebu, 03.11.2009.

 

 

 

 

Predsjednik SU

Lazar Grujiæ dipl. oec.