Odgovor SU-a na dopis HSU-a od 06.10.2009.

Objavljujemo u cijelosti naš (SU) odgovor na dopis koji smo dobili od HSU-a 06.10.2009. 

HSU - ZAGREB 
Frankopanska 7
Èlanovima predsjedništva HSU (svima)
Èlanovima Glavnog odbora HSU (svima)

Poštovani, 
 
            Odgovarajuæi na vaš dopis od 6. listopada koristimo priliku ispraviti Vas odmah na poèetku naglašavajuæi kako se u ovom sluèaju meðustranaèke korespondencije ista ne odvija sa skupinom nezadovoljnika kako ste naveli u svom dopisu, veæ politièkom Strankom (SU), (koja je kao što i sami znate osnovana 01.srpnja 2000.g.) odnosno sa sadašnjim vodstvom potpunog demokratskog i izbornog legitimiteta potvrðenih na Izbornoj Skupštini SU-a odnosno izbornim rezultatima na prethodnim lokalnim izborima, posebno u Zagrebaèkoj županiji. Tvrditi stoga (2007.) nakon parlamentarnih izbora ili pak sada da je netko netom prije parlamentarnih izbora osnovao Stranku umirovljenika radi destabiliziranja HSU-a, a tri je pune godine prije toga pregovarao o ujedinjenju, stvarno ne bi trebalo smatrati ozbiljnom politièkom izjavom, no ipak shvaæamo i dopuštamo da se poradi trenutnih potreba za spinom pokušavaju relativizirati neki postupci iz bliske nam politièke prošlosti odnosno perioda o kojem je rijeè.

            Što se pak tièe rasta popularnosti i trenutnog rejtinga koji je po vama za HSU 6,9%, ipak jest nešto poprilièno dvojbeno jer ni jednom anketom do sada nisu obuhvaæene sve (ili bar neke osim HSU-a) stranke umirovljenièke politièke preferencije, stoga se objektivno ne može ni tvrditi da sve to pripada samo jednoj stranci u cijelosti, a što je uvjereni smo i vama sasvim jasno. Podsjeæamo Vas da je slièan rejting bio i prije prošlih parlamentarnih izbora, te da je HSU temeljem istih oèekivao 8 -12 zastupnika, no realnost u konaènom izbornom rezultatu je kazala da je to bio ipak samo jedan mandat. Zašto je tada (2007.) došlo do pojavljivanja izbornih lista SU-a u 8 od deset izbornih jedinica, te tko je sve bio akter te politièke igre (ukljuèujuæi i pojedince i iz HSU-a), i sa kojim sve ciljevima, nije tema ovog teksta, no želimo naglasiti kako smo u posjedu cjelokupne dokumentacije iz koje je razvidno sve do u detalj.

            Nama je naravno izuzetno drago da rejting umirovljenièkoj opciji generalno raste, no svjesni smo da to ne pripada samo jednoj stranci veæ dijelom svakoj, a radi se o: HSU, PGSU, SU, DSU, SHUS, SSU, AHU, te posebno dobrim djelovanjem umirovljenièkih udruga odnosno MUH-a i SUH-a.
            MUH posebno istièemo i ovom prilikom javno pohvaljujemo jer su upravo oni bili prvi od svih navedenih koji su pokazali konkretnu i iskrenu želju za suradnjom, te i sami poduzeli odreðene i vrlo konkretne korake u meðusobnom približavanju svih gore navedenih opcija. Naše shvaæanje i prihvaæanje politièkih realiteta je bio i glavni motiv da svima navedenima uputimo dopis kojim smo pozvali na suradnju i zajednièki nastup, pa èak i ujedinjenje ako za tako nešto bude politièke volje, a takoðer smo svjesni, a vjerujemo i svi ostali èimbenici kako svi nemamo isti rejting te da to kao ozbiljni ljudi i politièari znamo procijeniti èak i bez profesionalno obavljenog istraživanja javnog mnijenja kojim se po potrebi uz odreðeni financijski izdatak može sasvim precizno utvrditi i pojedinaèni rejting svih navedenih. 

            Pregledavajuæi arhivu SU-a, a posebno cjelokupnu korespondenciju Stranke umirovljenika sa HSU-om nije teško zakljuèiti da je cijeli niz inicijativa za ujedinjenje išao upravo iz SU-a prema HSU-u, a da sa druge strane nije dolazilo do konkretnog prihvaæanja iste, stoga malo oporo zvuèi Vaša tvrdnja da je SU stranka koja je takvu inicijativu opstruirala, no dopuštamo i da sadašnje vodstvo SU-a možda nije upoznato baš sa svim detaljima vezanim uz tu prièu, no ipak, sa stajališta SU-a potpuno je jasno da u interesu svih umirovljenika kao i ostalih graðana RH mi svakako HSU smatramo potencijalnim i dobronamjernim suradnicima, te da isto tako poštujemo i instituciju predsjednika Stanke. Uvjereni smo da æe te sve navedeno Vi i vaše vodstvo shvatiti i prihvatiti kao naš iskreni stav, odnosno kao nešto doista dobro za sve umirovljenièke opcije.

            Zanimljiv je i Vaš stav o èinjenici koju navodite u Vašem dopisu tvrdeæi kako je sadašnje vodstvo SU-a saèinjeno od uglavnom bivših èlanova HSU-a koji po vama nisu imali namjeru raditi za dobrobit svih umirovljenika veæ iskljuèivo za svoje osobne interese. Moram vas podsjetiti da su mnogi vaši bivši èlanovi, pa tako i sadašnji predsjednik SU-a napustili HSU upravo iz razloga što im nije bilo omoguæeno raditi u interesu umirovljenika, no kako je to stvar osobnog – subjektivnog viðenja svakog od nas, ostaje da svatko sam za sebe izvuèe i zakljuèak. Ipak realno sagledavajuæi èinjenicu da ljudi koji su napustili HSU i ušli u SU postižu zavidne izborne rezultate kao nositelji na listama SU-a jest nešto što bi trebalo zabrinuti svakog ozbiljnog politièara ili stanku koju baš takvi ljudi napuštaju jer je oèito rijeè o ljudima koji imaju dovoljno jak kredibilitet u javnosti da mogu i sa samostalnom listom poluèiti izvrstan izborni rezultat kao što je onaj nedavni SU-a u Zagrebaèkoj županiji, no bilo kako bilo nije na nama da analiziramo razloga radi kojih vaši èlanovi sve masovnije prelaze u naše redove, te poradi svega navedenog ni namjera ulaziti u Vaše unutarstranaèke odnose.

            Naša javna kritika HSU-a odnosno nekih po nama potpuno pogrešnih politièkih odluka i poteza koji su išli na štetu umirovljenika nisu nikakva haranga ili obraèun sa bilo kime veæ demokratsko i politièko pravo na iznošenje mišljenja jedne ozbiljne politièke stranke. U tom kontekstu shvaæamo i vašu izjavu po pitanju gospoðe Milice Cipci, odnosno razlozima njenog uèlanjenja u SU, sa kojim se naravno ne slažemo, no kao demokrati dopuštamo da imate pravo na svoje mišljenje pa makar ono bilo i potpuno pogrešno.

            Mi u SU-u smo uvjereni da je konaèno sazrelo vrijeme da se svi umirovljenici odnosno umirovljenièke opcije okupe i organiziraju na zajednièkoj politièkoj platformi te tako udruženi i kroz zajednièki politièki nastup konaèno poluèe jedan pravi izborni rezultat koji æe doslovno svim graðanima RH omoguæiti bolje sutra. Uvjereni smo da to isto shvaæa èlanstvo i vodstvo HSU-a te da æe ka tom zajednièkom cilju i sve eventualne osobne ambicije ili animozitete podrediti opæem dobru.

S poštovanjem,

u Zagrebu, 09.10.2009.

Na znanje: MUH, SUH, DSU,  PGSU, SSU, AHU, SHUS

Predsjednik SU
Lazar Grujiæ dipl. oec.