Priopæenje za medije potpisnika Sporazuma

Što je gospodin Silvano Hrelja radio u emisiji Otvoreno vjerojatno ni on sam ne zna, no javno kazati  kako su oni (HSU) «ozbiljna stranka» koja prije potpisivanja bilo kakvog sporazuma mora dobiti suglasnost svojih tijela, èak i za ono što je ugraðeno u sam Statutu Stranke jest notorna glupost.
Kada tome u istom dahu doda kako je HSU toliko velika stranka jer ima preko 30 000 èlanova i 280 organizacijskih oblika i da je normalno da za tako nešto treba vremena jer je teško voditi tako veliku organizaciju za razliku od ostalih ("dakle malih") potpisnika..... a ignorirati èinjenicu da samo MUH ima preko 300 organizacija sa preko 280 000 èlanova je uvreda za sve potpisnike Sporazuma i stvar radi koje se svi potpisnici moraju dobro zapitati što to gospodin Hrelja uopæe želi.
Današnjih 8 potpisnika sporazuma zajedno imaju preko 400 000 èlanova i blizu tisuæu organizacijskih oblika èime predstavljaju dovoljno veliku i jaku politièku (i biraèku) snagu koja zasigurno sebi neæe dozvoliti omalovažavanje saborskog zastupnika i predsjednika HSU-a gospodina Silvana Hrelje..... koji oèito je, za gostovanje u emisiji Otvoreno ima vremena, no za sastanak sa potpisnicima nema.

U nastavku donosimo današnje Priopæenje sa dodatkom koja su odaslana svim medijima.


Potpisnici Sporazuma
o suradnji umirovljenièkih stanaka


Priopæenje za medije

Mi potpisnici sporazuma o suradnji umirovljenièkih opcija koji je potpisan juèer u prostorijama MUH-a izražavamo protest i negodovanje zbog niza netoènih tvrdnji koje je u juèerašnjoj emisiji Otvoreno (HTV1) iznio predsjednik HSU-a gospodin Silvano Hrelja.

Netoèno je naime kako HSU nije bila upoznata sa svime što je dogovarano u proteklih mjesec dana jer je gospodin Silvano Hrelja kao predsjednik HSU-a sve do dan prije sudjelovao u svim razgovorima koje je organizirala Matica umirovljenika Hrvatske.

Hrvatska javnost mora biti upoznata sa èinjenicom da svih osam potpisnika Sporazuma zajedno, odnosno bez HSU-a, imaju preko 450000 èlanova i blizu tisuæu organizacijskih oblika što predstavlja ogromnu snagu umirovljenièkog korpusa, a ujedno je i prvo, povijesno okupljanje umirovljenièkih stranaka i udruga u ovolikom broju.

Svima nama je iskreno žao što potpisivanju Sporazuma nije pristupio i HSU jer bi time samo ojaèali juèer i formalno stvoreni umirovljenièki blok, stoga je stav svih da bez obzira na sve njihove dosadašnje pogreške i naše kritike, vrata HSU-u ostaju i dalje širom otvorena.

Duboko vjerujemo da æe konaèno svi shvatiti kao što su shvatili i potpisnici sporazuma da sve osobne ambicije treba staviti u drugi plan, a kao prvi i jedini cilj postaviti rad za dobrobit svih hrvatskih umirovljenika  i borba za njihova prava.

Ni jedna umirovljenièka opcija nema exkluzivu na  zastupanje umirovljenika ali zato svi zajedno imamo moralnu i politièku obvezu boriti se za njih.

U Zagrebu, 29. listopada 2009.

                                            vr Potpisnici Sporazuma


Dodatak (pojašnjenje) - Priopæenju za javnost

       Umirovljenièke stranke koje su juèer potpisale  naèelni Dogovor o suradnji, odbacuju tumaèenja koja u javnosti iznosi predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja tvrdeæi da je „dobio“ dokument kojeg je trebao potpisati u roku 24 sata.
       Svi predsjednici umirovljenièkih stranaka, ukljuèujuæi i Hrelju,  pod  potpuno istim uvjetima pristali su, na inicijativu Matice umirovljenika Hrvatske, da njihovi predstavnici prvi put zajedno sjednu za stol  i na sastanku pokušaju dogovoriti suradnju.
   
Takav je zakljuèak prve runde pojedinaènih pregovora koji su poèeli još 28. rujna, toèno mjesec dana prije potpisivanja juèerašnjeg naèelnog dogovora. Hrelja se odazvao na sastanak u Maticu  i bio je ukljuèen u sve pripreme i dogovaranja kao i svi ostali predsjednici stranaka. Matica umirovljenika je 14. listopada, dan nakon razgovora s Hreljom, objavila i priopæenje za javnost kojeg je prenijela veæina medija. U njemu su istaknuti stavovi i ocjene oko kojih su se složili svi predsjednici umirovljenièkih stranaka. A radi se samo o naèelnim stavovima kojima se otvara proces dogovaranja o suradnji bez prejudiciranja bilo kakvog rješenja.
    
Takav naèelni dogovor na kojem se radilo punih mjesec, usvojen je na prvom, povijesnom, zajednièkom sastanku predsjednika umirovljenièkih stranaka, predsjednika Matice umirovljenika Hrvatske, predsjednika Sindikata umirovljenika Hrvatske i predsjedavajuæeg Koordinacije umirovljenièkih udruga.  Svi su se odazvali na taj skup, održan 27. listopada, osim Hrelje koji  je poslao jednog èlana Predsjedništva HSU-a, iako HSU ima i zamjenika predsjednika te èetiri potpredsjednika. Ocjenjujemo da je to  nekorektan èin i omalovažavanje svih ostalih potpisnika.
 
 U Dogovoru koji je potpisan imenovana je radna grupa sastavljena od predsjednika stranaka, koja æe predložiti sadržaj Deklaracije o konkretnim oblicima suradnje. Taj dokument æe postati pravovaljan tek kada ga usvoje sve stranke na svojim organima odluèivanja. Hrelja je, meðutim, htio pred javnošæu juèerašnji Dogovor predstaviti kao temeljni i konaèni dokument, što je notorna neistina, a proceduralna pitanja koristi za odugovlaèenje i manipulaciju s ciljem da prikrije svoje vjerojatno drugaèije namjere.
 
Svima nama je iskreno žao što potpisivanju naèelnog Dogovora nije pristupio i HSU jer bi time samo osnažili zajedništvo umirovljenika. Stoga je stav svih da bez obzira na sve dosadašnje pogreške i  kritike, vrata HSU-u ostaju i dalje širom otvorena. No, upozoravamo i na odgovornost koju u ovom trenutku snose oni koji ne žele jedinstvo i veæu snagu umirovljenièke opcije.
 
 Sve stranke koje su potpisale Dogovor nastavljaju proces pregovaranja o suradnji, bez obzira na stav HSU-a i Silvana Hrelje.

     U Zagrebu, 29. listopada 2009.               
                                                             Potpisnici sporazuma