Tiskovna konferencija SU-a u Splitu

Petak, 02.10.09. je u prostorijama Gradskog vijeæa Split odražna tiskovna konferencija SU-a na kojoj je javnosti obznanjeno da je od današnjeg dana gospoða Milica Cipci èlanica SU-a. Na tiskovnoj konferenciji koju je otvorio tajnik i glasnogovornik SU-a Milivoj Špika prof. je gospoða Cipci dala svoje viðenje svog dosadašnjeg politièkog djelovanja te navela glavne razloge ulaska u SU. Nakon nje je predsjednik SU-a gospodin Lazar Grujiæ dipl. oec. obrazložio politièki aspekt ovog dogaðaja u kontekstu odnosa na lokalnoj razini. Evo što je na tiskovnoj konferenciji kazano:

Milica Cipci:

Nakon nestatutarne suspenzije sa funkcije predsjednice GO HSU Splita i raspuštanja više gradskih i opæinskih organizacija na podruèju Splitsko Dalmatinske županije, odluèila sam svoj politièki rad u interesu svih umirovljenika grada Splita nastaviti u politièkom okružju i sredini koja poštuje i cijeni pojedinaca kao dio tima kojemu je cilj opæe dobro, pa kada ustreba i na uštrb osobnog. 
U politiku nisam ušla radi materijalnih interesa niti sam o tome ikada razmišljala stoga je sasvim normalno da sam se žestoko ali i politièki naivno vjerujuæi u ljude, usprotivila pojavi osobnih interesa pristiglih iz samog vrha moje donedavne Stranke, koji su naše umirovljenike gurali na samu marginu socijalnih prioriteta grada Splita.

Ovom tiskovnom konferencijom zakljuèujem i službeno jedno poglavlje mog dosadašnjeg stranaèkog djelovanja i objavljujem novo:

Od danas sam i za sve vas službeno èlan Stanke umirovljenika, stoga ovime želim još jednom naglasiti da sam to uradila sa punom odgovornošæu i željom za daljnjim djelovanjem iskljuèivo u službi svih umirovljenika grada Splita, ali naravno i svih drugih graðana Splita. Umirovljenici ne smiju biti taoci nièijih osobnih interesa kao što je to na žalost sluèaj sada kada «naš» jedini saborski zastupnik trgujuæi našom buduænošæu dovodi do apsurda sve naše napore. Moj èin ulaska u SU jest potvrda i moje javno priznaje po svemu do sada viðenom da je to Stranka koja svoja naèela pravda i dokazuje svojim djelima.

Za sve one koji misle ili na neki naèin požele manipulirati ovim dogaðajem kako æe u novim okolnostima SU odnosno moja ruka u Gradskom vijeæu biti neèija 13. ruka se grdno varaju jer SU kroz moj mandat neæe sudjelovati u ispraznom politiziranju i politièkim prepucavanjima veæ iskljuèivo temeljem kompatibilnosti i društveno korisnih programa davati potporu svemu onom što ide u koristi umirovljenika, ali naravno i svemu onom što bude u korist svih graðana Splita. 
Ovo ujedno znaèi i dosljedno poštivanje svih do sada potpisanih sporazuma sa politièkim partnerima koje sam preuzela ili osobno potpisala u ime bivše stranke.  
 
Lazar Grujiæ dipl.oec., predsjednik SU

Poštovani,
Želim naglasiti da ovaj èin prelaska jednog splitskog vijeænika u redove SU-a nije jedini koji se u širem kontekstu dogodio od mog preuzimanja kormila Stranke pred dva mjeseca, a niti æe na ovom prelasku veæ zapoèeti proces konsolidiranja i približavanja umirovljenièkih politièkih opcija i udruga stati, jer informacije radi, u tijeku je konsolidacija odnosno okupljanje svega što ima umirovljenièki prefikse sa ciljem zajednièkog nastupanja prema drugim politièkim èimbenicima u RH. Pokazalo se na žalost u dosadašnjoj politièkoj praksi da umirovljenike ne može kvalitetno voditi ili im pak biti kljuèni predstavnik osoba koja i sama nije umirovljenik kao što je to sada saborski zastupnik HSU–a gospodin Silvano Hrelja koji oèito sam ne proživljava pa time i ne osjeæa probleme umirovljenièke populacije. Nama u SU-u nije prihvatljivo da netko uskaèe u koalicije i da iz iste iskaèe tobože u ime drugih a da za obje odluke nikoga  ništa ne pita. Tu se onda, budimo potpuno otvoreni, radi o iskljuèivo osobnim interesima koji sa zastupanjem umirovljenika u nacionalnom parlamentu nema nikakve veze, stoga to najoštrije osuðujemo smatrajuæi jeftinim pokušajem dodvoravanja biraèkom tijelu.
SU æe u gradu Splitu kao i u cijeloj Hrvatskoj i te kako voditi raèuna da se umirovljenièki standard ne sroza na još niže grane jer u situaciji kada gotovo dvije treæine od 1,15 milijuna naših umirovljenika mora živjet sa mirovinama koji nisu dovoljni za život dostojan èovjeka, nitko nema pravo kazati kako živimo u socijalno osjetljivoj državi kako je to i samim Ustavom odreðeno.
Našoj vijeænici u Gradskom vijeæu gospoði Milici Cipci sa njenim suradnicima je dužnost da u okviru programa SU-a svim raspoloživim politièkim sredstvima i sposobnostima uèine doslovno sve kako bi ne samo zadržali do sada postignuta  (socijalna) prava za splitske umirovljenike, veæ i da ih po moguænosti poboljšaju u okviru financijskih moguænosti gradskog proraèuna. 13-ta ruka ili glas, dakle onaj koji se u politièkom žargonu zna nazivati i «trgovaèki», neæe biti nikada glas SU-a. Dakle nitko sa našim glasom ne treba kalkulirati te ponovo naglašavam kako æe naša vijeænica poštovati sve preuzete obveze koje su vezane uz predizbornu koaliciju. Isto tako naglašavam i to da æe glas SU-a uvijek biti prvi a ne trinaesti, petnaesti ili dvadeseti  za sve što je u interesu grada i graðana Splita, ali i prvi protiv svega što bude u suprotnosti sa time.

Mi kao demokratska Stranka želimo otvarati politièki prostor svima koji žele pomoæi i dati svoj doprinos boljem sutra, pa tako i našoj novoj èlanici koja je u politici, programu, a nadasve ljudima i odnosima u SU-u konaèno i na naše zadovoljstvo našla ono što je u politièkom smislu kao borac za prava umirovljenika i radnika cijelo vrijeme i tražila, stoga i ovaj njen politièki potez odnosno prelazak u SU nikako i ni prema kome ne znaèi nekakav neprijateljski èin odnosno prestanak suradnje sa bilo kime, pa i sa HSU-om, jer mi smo oni koji su otvoreni i nudimo suradnju svima koji žele bolje sutra, ALI, SVIMA.

Umirovljenici kao i svi ostali graðani Splita æe se vrlo brzo uvjeriti u našu dosljednost, kao i to što u stvari znaèi naša maksima kojom povezujemo radnike i umirovljenike. Mi u SU-u tvrdimo da nema ugroze prava umirovljenika a da prethodno nisu ugrožena i prava radnika. Dakle naša borba za prava umirovljenika se temelji i polazi od borbe za prava radništva koje je danas ugroženo isto tako kao i sami umirovljenici.

ZAJEDNO MOŽEMO PUNO BOLJE.