Tko æe biti 13. ruka?

Kako se približava peta sjednica Gradskog vijeæa grada Splita, zakazana za 14. ovog mjeseca, to je pitanje najavljene promjene predsjednika GV kojeg je pismeno zatražilo devet vijeænika sa Kerumove liste svakim danom postalo medijski sve zanimljivije.

 

U tom, posebno pisanom medijskom prostoru se sve èešæe spominje naša vijeænica Milica Cipci kojoj se izgleda pod svaku cijenu želi natovariti breme takozvane 13. ruke koja odluèuje o novom predsjedniku ili predsjednici Gradskog vijeæa Splita. Nekim novinarima je u tim tekstovima odnosno tiskovinama posebno drago naglasiti i u isti kontekst ubaciti prièu o nekoliko Nadzornih odbora ili Upravnih vijeæa, i k tome, sve otvorenije i u negativnom smislu stavlja u okvir nekakvog tobožnjeg nemoralnog dogovora ili jednostavnim jezikom kazano «trgovinu» sa listom Željka Keruma odnosno sada veæ HGS-om.

 

Ako se zna da u Gradskom vijeæu Splita ima 25 vijeænika, te da za natpoloviènu veæinu treba 13 onda je doista vrlo diskutabilno tvrditi èiji je glas baš prvi a èiji trinaesti.  Ovo je posebno bitno istaèi u kontekstu nedavne izjave na našoj tiskovnoj konferenciji, predsjednika SU gospodina Lazara Grujiæa i vijeænice Milice Cipci,  danoj za sve medije, a na kojoj je posebno naglašeno da æe  prilikom glasovanja u Gradskom vijeæu naša vijeænica podržati rebalans proraèuna kao i sam novi proraèun ako u njemu bude ukljuèen socijalni program kojeg je gradonaèelniku predložio SU odnosno Milica Cipci sa svojim suradnicima, a odnosi se kako na oèuvanje, tako i na poboljšanje socijalnog statusa i standarda za sve umirovljenike Splita. Sudbinom i egzistencijom umirovljenika se u Splitu nitko ozbiljan neæe moæi poigravati, a posebno ne sa SU-om koja æe ponavljamo, iskljuèivo radi interesa svih umirovljenika podržati svaku vlast koja uvažava ili æe uvažiti naš program. Glasati protiv svog programa znaèilo bi biti protiv sebe, interesa umirovljenika i aktualne vlasti koja taj program bezrezervno podržava, a ujedno i diletantski potez odnosno politièko samoubojstvo. Licemjerje kao i moguæe osude nekih politièkih faktora u Splitu za naš dosljedan stav prepuštamo njima i njihovim ispraznim politièkim floskulama

 

Veæ smo i na toj tiskovnoj konferenciji (02.10. 2009.) kazali kako SU nema namjeru sudjelovati u nikakvim «najmanje ideološkim» preslagivanjima gradske vlasti, te da nas takve «igre velikih»  ne zanimaju, ali isto tako i naglasili kako æe Stranka zauzeti jasan stav kada se pojavi bilo kakav službeni prijedlog. Mišljenja smo da svaki izborni pobjednik, a na prošlima je to nesporno bila lista gospodina Željka Keruma, ima puno moralno i politièko pravo predložiti za èelnu osobu GV-a bilo koga sa svoje liste kao što je to uvriježeni obièaj u svakoj demokratskoj sredini. Javnosti je stjecajem okolnosti posebno zanimljivo reakcija odnosno stav SU-a na moguæi prijedlog da nova predsjednica GV Splita bude gospoða Nevenka Beèiæ koja bi se ako bude izbrana našla u situaciji da kao predsjednik predstavnièkog tijela bude u ulozi kontrole izvršne vlasti koju obnaša njen brat sa funkcijom gradonaèelnika Splita. Kako smo legalisti u punom smislu rijeèi, ni u tom sluèaju ne vidimo nikakvu pravnu, politièku ili pak moralnu zaperku jer ne mislimo ni da izborom za predsjednicu GV Splita gospoða Nevenka Beèiæ svoju dužnost obavljana loše, neèasno ili pak na bilo èiju štetu.

No isto tako s obzirom na stupanj i razumijevanje demokracije u RH, pa tako i u Splitu, u potpunosti razumijemo razne, pa æak i one potpuno neutemeljene stavove i mišljenja onih za koje je takav izbor u ovom trenutku možda neprihvatljivo rješenje, no mi u SU-u još jednom naglašavamo kako izbornom pobjedniku nitko ne može osporiti ostvareni izborni rezultat i tako Zakonom steèena pravo.  

 

Kako se osim službenog zahtjeva devetorice vijeænika za opoziv sadašnjeg predsjednika GV Splita gospodina Tomislava Goje ovog trenutka još uvijek službeno ne zna  tko æe (ni da li æe) biti predložen za novog predsjednika/cu Gradskog vijeæa Splita, tako ni SU službeno ne može izaæi u javnost sa svojim stavom o potpori odnosno uskraæivanju iste.

U skladu sa prethodnim, davati konkretan prijedlog imena za novog predsjednika/cu GV tek na samoj sjednici bi moguæe je znaèilo i nesmotrenošæu odnosno politièkim neiskustvom dovesti sve vijeænike u poziciju da bez konzultacija sa èelništvom svojih stranaka o prijedlogu moraju samostalno donijeti politièku odluku koja se u takvim situacijama, a poštujuæi stranaèke dogovore i odluke,  najèešæe pretvara u suzdržanost vijeænika prilikom glasovanja, što je onda samo po sebi moguæa greška odnosno neuspjeh samog predlagatelja.

 

Dakle najmanje onih 13 koji æe svojim glasovima podržati izbor novog èelnika GV Splita æe svakako morati znati na vrijeme, odnosno dovoljno prije same sjednice, ime i prezime osobe koju kane predložiti za novu èelnu osobu splitskog Gradskog vijeæa.

 

Svaki drugaèiji scenarij bi mogao biti i potpuno nepotrebna avantura predlagatelja,… sa moguæe je i sasvim neoèekivanim ishodom.  

 

Glasnogovornik SU

Milivoj Špika prof.